«پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی» telegram channel

Channel address: @abbconservation
Description from channel:

کانال پروژه حفاظت از خرس سیاه آسیایی جهت اطلاع رسانی آخرین اخبار و اطلاعات مربوط با پروژه ایجاد شده است.به اشتراك گذاري اطلاعات مربوط به پستانداران ايران خصوصاخرس ها از ديگر اهداف اين كانال است.

Categories: ,
Number of subscribers: 169
Update date: 21.08.2017

Related channels