«حامیان شهر» telegram channel

Channel address: @hamdelibarayeshahr
Description from channel:

(((اخبار بروجرد))) (((و اخبارات کلی از ایران))) جدید ترین خبرها از کار کرد: 1شورای شهر بروجرد. 2عباس گودرزی و علاالدین بروجردی در مجلس 3فرمانداری بروجرد 4شهرداری بروجرد 5و............................... @hamdelibarayeshahr

Categories: ,
Number of subscribers: 919
Update date: 22.08.2017

Related channels