"Leadership" Telegram Channel

Topics from channel:

"Leadership" Telegram Channel

Channel address: @Gaggeessummaa
Categories: Telegram
Language: English
Number Of Subscribers: 16959 (Update date: 2021-04-17)
Description from channel

👉 Onnee milkaa'ina jireenyaa, Kaka'uumsa galma milkaa'aa qabuuf tattaaffatu uumuf gargaara.

https://t.me/joinchat/AAAAAEMxvtVzvT_fCIjFkg

Nuuf barreessaa
✍️ @Gaggeessummaa_bot

Transitions to the channel: 0 ( 23 )

The latest Messages

2021-04-13 11:47:40 Yoo Joobirri Tole Jedhe Lukkuun Gaggeessaa Joobiraa Ta'uuf Hin Saalfattu!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➬ Hima kana baay'een jaaladha. Dhugaa dubbachuuf Joobiirri tole jennaan Lukkuun ni gaggeessiti. Bakka oolmaa joobiraa osoo hin taanee bakka oolmaa ishee oolchiti. Hojii
joobirri beeku osoo hin taanee hojii beektu hojjechiisti! Hojii joobirri hojjatu lukkuun
karoora keessaa hin qabdu eessaa fiddee hojjechiisti? Nyaata inni nyaatu isheen
dhandhamtee hin beektu. Oolmaan ishee kosii irra, nyaanni ishee raammodha.

➲ Joobiirri lukkuun gaggeeffamu galma joobiraa osoo hin taanee galma lukkuuti ga'uumsi isaa.

➲ Kanaaf tole jechuu hin qabu malee tole jennaan lukkuun gaggeessuu hin saalfattu. Beekaa taatee osoo jirtuu beekaa ta'uu kee hin beektu
taanaan ati homaayyuu miti. Sababni isaa beekaan akka beekaa ta'ee hin beekne goota
rafedha. Gootni rafe immoo dammaquu yoo baate dabeessatu itti taphata bakka inni ciisutti. Wallaalaa akka siin hin jenneef wallaalaan isa ganaa baratuudha.

➲ Ati gaggeessaa akka gaggeessaa ta'e hin beekne yoo taate yoom illee gaggeeffamaa taatee jiraatta; akka goota rafee kanaati.

➲ Dammaquu si barbaachisa dammaqi! Namoonni dandeettii yookiin kennaa isaanii isa
dhugaa hin beekne gaafa hundumaa bakka amma jiran garasitti waan haaraa arguu hin danda'an. Fageessitee ilaaluu keetu bor deemtee bakka ati geessuuf akeektuudha.

Maddi: Kitaaba Seenaa Moo Seera Sodaannu jedhu kan Waadaa Bultiin barreeffame.

Gαℓαтσσмαα!!!
Υєʀσσ Gααʀιιsʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
930 viewsGetu Abera✟
Open / Comment
2021-04-13 11:47:40 ILAALCHA KEEF MOO KAN NAMAAF IDDOO KENNITAA?
▬▬▬▬▬
▬▬▬▬
❏ Yeroo tokko haadha manaa fi abbaa manaatu baadiyyaa tokko keessa waliin jiraatu turan. Jarreen kun farda tokko qabu. Egaa guyyaa tokko iddoo ta'e deemuuf jedhanii farda isaanii yaabbatanii deemsa eegalan.

❏ Yeroo isaan lama ta'anii farda tokko yaabbatanii deeman namoonni isaan argan akka isaan beeyladaaf garaa hin laafnetti yaaduun itti aaruun hammeessuu eegalan. Yeroo kana abbaan manaa farda irra taa'un haati manaa immoo akka lafa deemtuuf murtessaan.

❏ Ammas Namoonni biroo isaan argan maal abbaan manaa ofittoo fi kan haadha manaa isaaf kabaja hin laanne jechuun isa arrabsuu eegalan.

❏ Namichi kunis dubbii namoota kanaa baqachuuf jecha ofii isaa farda irraa bu'uun haadha manaa isaa farda yaabsisuun ofii isaa immoo lafoo deemsa eegale. Yeroo kana immoo namoonni isaan argan abbaa manaa kanatti kolfuu eegalan. Akka inni gowwaa ta'eetti fudhachuunis hedduu itti qoosan.

❏ Dhuma irratti jarri lachuu lafoo isaanii deemuuf murteessan. Farda isaaniis harkisuun deemsa eegalan. Yeroo kana namoonni isaan argan hedduu raajeffamanii akkas jedhan
"Maal maatii gowwaa fi homaa hin beekne kun kan farda qullaa dhiisanii lafoo deeman!" jechuun isaan arrabsan jedhama.

Egaa obbolee koo meeqan keenyatu akka sammuun keenya nu ajaju dhiifnee gaggeessummaa nama biraan jiraataa jira?

✧ Hedduun keenya jireenya jiraannu akka waan namaaf jiraannuu, akka ebelu ta'eef, hafee malee jechuun kan kaayyoof karoora keenya dhiisne lakkoofsa hin qabnuum.

✧ Waan hiriyyaan isaa itti qooseef/ittiin mormeef qofa kan ajandaa karoora isaa jijjiiru meeqaf meeqatuu jiraam!

✧ Jireenyi kan jiraatamu akka nuuf mijatee fi haala keessa jirru waliin walbira qabuun malee ilaalcha namoonni nuuf qabaniin har'aa bor kan jijjiiraa oollu miti.

✧ Kanaaf kaayyoo itti amante sana hanga galmaan geessutti jecha namaa fi arraba namaa isa akka eboo nama waraanuuf bakka hin qabaatin! Deemsa kee itti fufii milkaa'i!

Gαℓαтσσмαα!!!
Υєʀσσ Gααʀιιsʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
952 viewsGetu Abera✟
Open / Comment
2021-04-12 13:28:06 EENYUN GOWWOOMSE JENNA?
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➢ Namichatu loon baay'ee jaallata jedhama. Guyyaa tokko sangoonni isaa sadan furdifamanii baay'ee nama hawwatan jalaa badan. Utuma inni barbaaduu dukkanaa'e. Bineensi na jalaa nyaataaf dhiphina hamaatti gale.

➢ Bosona keessa jooree utuma barbaaduu gaafa falli dhibu bakkuma jiru jilbeenfatee, "Yaa Waaqayyo Sangoota koo kana yoo naaf galchite sadan isaanii keessaa tokko siifan kenna" jedhee kadhate. Kadhatee utuu inni afaanii hin fixin sangaan mar'ate.

➢ Booda bakka jilbeenfatee ol ka'ee "Dhiisi isan amma jedhe dhufaniiru" jedhe jedhama.

Meeqan keenyatu iddoo dubbii dubbanne dhaabbannee jirra laata?

❏ Hunduu jireenya fakkeessaa, jireenya na argaa, jireenya anatu caala malee kan dubbii fi haala isaa waliin deemu qabatee adeemuu raawwatee arguu irra "gaala lilmoo keessa bahuun" itti salphatu erga taanee bubbullee jira.

Kanaaf obboloota koo
→ Haala keenya,
→ Dubbii keenya,
→ Deemsa keenyaa,
→ Jireenya keenya,
→ Namummaa keenya waliin tokko haa goonuu! Of argaa fi na argaa irraa immoo haa fagaannuu.

Gαℓαтσσмαα!!!
Υєʀσσ Gααʀιιsʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
623 viewsGetu Abera✟
Open / Comment
2021-04-12 13:28:06 Six Pointer Wisdom
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➊ When you are alone,
mind your thoughts!
➋ When you are with friends,
mind your tongue!
➌ When you are Angry,
mind your temper!
➍ When you are with a group,
mind your Behavior!
➎ When you are in trouble,
mind your emotions!
➏ When God starts blessing you, mind your ego!


sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
585 viewsGetu Abera✟
Open / Comment
2021-04-11 07:29:25 BARADHU!!!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➶ Fiilmiin amaariffaa "Rabbuunii" Jedhu dhaadannoo ajaa'ibsisaa tokko qaba.

➲ "Barataan yoo jiraate barsiisaan eessayyuu ni jira" jedha. Guyyoota tokkoon tokkoon dabarsinu keessatti oolmaan keenya akka baruumsaatti yoo irraa baranne nu caala wanta barbaadnu kan milkeessu hin jiru.

➲ Oolmaa har'a keessa oolte irraa hubannoo argatteen guyyaa kee boriif yaada haaraa qopheessita. Amala namoota milkaa'oo ta'anii keessaa inni tokko, yeroo hundumaa barnootaaf of qopheessu. Rakkinaa fi hanqina isaan mudate irraa barachuuf haala kamiyyuu keessatti qophaa'odha.

➶ Mahatama Gaandiin, "akka nama bor du'uu jiraadhu akka nama hanga xumuura addunyaa jiraatutti baradhu!" nuun jedha.

➀. 𝗗𝗵𝗮𝗴𝗴𝗲𝗲𝗳𝗳𝗮𝘁𝗮𝗮 𝗴𝗮𝗮𝗿𝗶𝗶 𝘁𝗮'𝗶! 𝗚𝘂𝗿𝗿𝗶 𝗸𝗲𝗲 𝘁𝗮𝘀𝘂𝗺𝗮a 𝗮𝗱𝗮𝗯𝗮 (𝗿𝗮𝗸𝗸𝗼𝗼) 𝗸𝗲𝗲𝘀𝘀𝗮 𝘀𝗶 hi𝗻 𝗯𝘂𝘂𝘀𝘂𝘂𝘁𝗶!

➁. 𝗜𝗿𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗱𝗱𝗲𝗲𝗯𝗶'𝗮𝗻𝗶𝗶 𝘆𝗮𝗮𝗹𝘂𝘂𝗻 𝗺𝗮𝗮𝗹𝗶𝗺𝗮a (𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗶) 𝗺𝗶𝗹𝗸𝗮𝗮'𝗶𝗻𝗮𝗮 𝗶𝘀𝗮 𝗴𝘂𝗱𝗱𝗮𝗮𝗱𝗵𝗮. 𝗬𝗲𝗿𝗼𝗼 𝗱𝗵𝗲𝗲𝗿𝗮𝗮𝗱𝗵𝗮𝗮𝗳 𝗵𝘂𝗹𝗮𝗮 (𝗴𝗮𝘁𝗲) 𝗿𝘂𝗸𝘂𝘁𝗮𝗮 𝘆𝗼𝗼𝗸𝗮𝗮𝗻 𝘀𝗮𝗴𝗮𝗹𝗲𝗲 𝗴𝘂𝗱𝗱𝗮𝗮 𝗱𝗵𝗮𝗴𝗲𝗲𝘀𝘀𝗶𝘀𝗮𝗮 𝘆𝗼𝗼 𝘁𝘂𝗿𝘁𝗲, 𝗮𝗸𝗸𝗮 𝗻𝗮𝗺𝗮 𝘁𝗼𝗸𝗸𝗼 𝗱𝗮𝗺𝗺𝗮𝗾𝘀𝗶𝘁𝘂 𝗯𝗲𝗲𝗸𝗮𝗺𝗮𝗮𝗱𝗵𝗮.

➲ Guyyaa keenya injifachuu qabna.

Gαℓαтσσмαα!!!
Υєʀσσ Gααʀιιsʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
1.8K viewsGetu Abera✟
Open / Comment
2021-04-10 21:53:37 GAARII HOJJEDHU!
GAARII TA 'I!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✧ Aristootil dubbii umurii dheeraa lakkoofsise tokko qaba: "Gaarii hojjedhuu gaarii ta'i!" Jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa waan gaarii
hojjechuu haa amaleeffannu!

✧ Hojiin gaariin gaafa irra deddeebi'ee hojjetamu ni
amaleeffatama. Amala nuuf ta'a. Wanti amaleeffanne immoo qaama jireenya keenyaa
ta'a. Otuma waan gaarii hojjennuu, namoota gaggaarii taana. Hojii gaariin nama gaarii nu taasisa jechuudha. Kanaaf akka ilmaan namootaatti yeroo hundumaa waan gaarii waliif
haa yaadnu, waan gaarii waliif haa hojjennu. Ija gaariin wal haa ilaallu, ilaalcha gaarii waliif haa qabaannu.

✧ Ganama yeroo hirriiba keenya irraa dammaqnu mara,
"har'a wanti gaariin ani hojjechuu danda'u maali?" jennee of haa gaafannu. Wanta gaarii hojjechuu dandeenyu hunda immoo haa hojjennu!!!

✧ Gaarummaan qajeeltoo jireenya keenya hoogganu nuuf haa ta'u!

Gαℓαтσσмαα!!!
Υєʀσσ Gααʀιι


sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
2.0K viewsGetu Abera✟
Open / Comment
2021-04-10 21:51:05 NEVER SAY "NO WAY"
▬▬▬▬▬▬▬▬▬

➠ "Without the way, there is no going; without the truth, there is no knowing; without the life, there is no living."
— THOMAS À KEMPIS

➠ Have you ever faced a situation and said, "There is no way this can ever be?" Maybe some of these thoughts weigh on your mind:
• There is no way I can handle the pressure at work.
• There is no way I can pay my bills at the end of the month.
• There is no way to save my marriage.
• There is no way my children will ever grow up to be responsible adults.
• There is no way I can keep my house clean and straight.
• There is no way for me to open my own business.
• There is no way I can go back to college at my age.
• There is no way I can lose the weight I need to lose.

➠ I want you to know there is always a way. It may not be easy; it may not be convenient; it may not come quickly. You may have to go over, under, around, or through. But if you will simply keep on keeping on and refuse to give up, you will find a way.

➠ I want you to make yourself a promise. Promise yourself that you will never again say, "There is no way." The truth is, even when there seems to be no way, with God there is always a way.

➠ If you are a born-again Christian, the Spirit of God lives inside of you. All the creativity in the world resides in Him, and because He lives in you, you have access to all that creativity. The Holy Spirit
can give you ideas that never occurred to you and show you ways to do things you never thought you could do.


sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
1.9K viewsGetu Abera✟
Open / Comment
2021-04-10 12:24:05 KOPHEE SEEXANAA

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➬ Maqaan kophee seexanaa jedhamu kennameeraaf.
Kophee Seexanaa Dhiiga Namaa irraa Hojjatame.

➬ Kopheen doolaara 1,018 akka kan keenyaatti (birri 42,218) gurgurame kun, mallattoo fannoo gadi galagalee, mallattoo urjii (pentagiraamii) fi luqqisii macaafa qulqulluu "Luqaas 10:18" ofirraa kan qabu yoo ta’u, kophee Nike Air Max 97 jedhamu gegeeddaruun oomishame.

➬ Dhabbati MSCHF Wiixata kopheewwan 666 ta’an raapparii Lil Nas X waliin irratti
hojjachuun kan gadhiise yoo ta’u, daqiiqaa tokkoo gaditti kopheen hundi gurguramee akka dhumes hima.

➬ Nike kopheen kun mallattoo daldalaa keenya seeraan ala itti fayyadame jechuun himata.
Kopheen halluu gurraachaa fi diimaa qabu kun Wiixata MSCHF'n kan gadhiifame, sirbitu Lil Nas X haaraa Montero (Call Me By Your
Name) jedhu Jimaata YouTube irratti erga gadhiifamee booda.
Viidiyoon sirba kanaa yeroo weellisaan kun yeroo jannata irraa gara si’oolitti kophee kana
uffatee shubbisaa gadi bu’u mul’isa.

➬ Qabiyyeen viidiyoo fi kophee kanaa luqqisii Macaafa qulqulluu Luqaas 10:18 – "Seexanni akka bakakkaatti yommuu samii irraa kufu ani
argeera," jedhu kan eerudha.
Kopheen tokko tokkoon isaa bakka faanni luka ejjetu irratti dhangala’aa halluu diimaa fi dhiiga bicuu miseensota dhaabbata artii kanaan
gummachame of keessaa qaba. Dhaabbati kophee ispoortii oomishu Nike
himata Mana Murtii US Bulchiinsa Niiw Yoork jirutti dhiyeesse irratti Kophee Seexanaa kana akka hin eeyyamne yookiin hin simanne ibseera. "Dogoggorri akkanaa ammumaan uumamaa jiraachuu isaaf ragaan jira, mormii Kophee Seexanaa kana irratti ka’een ilaalcha dogoggoraa Nike oomisha kana eeyyameera jedhuun Nike qeeqamaa jira."

Bulchituu Dakoota Kibbaa Kiristii Noyem dabalatee namootni siyaasa tokko tokkoo fi hordoftoonni amantaa tokko tokko kophee kana Tiwiitara isaanii irratti balaaleffachaa jiru.

NUTIS AKKA
• CHANNEL KEENYAATTI,
• AKKA AADAA KEENYAATTI,
• AKKA AMANTAA KEENYAATTIS HAA BALAALEEFFANNU!!!

Gαℓαтσσмαα!!!
Υєʀσσ Gααʀιι


sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
2.7K viewsGetu Abera✟, edited  
Open / Comment
2021-04-09 10:46:29 WAAN BAATEEF HIN DAGATIN!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➥ Namoota lamatu rakkatanii jennaan wal duraa duubaan mana nama sooressaa tokko dhaqani. Namichi inni duraa akkuma "Warra Manaa!"
jedhee ol lixeen isaanumaa irbaata dhiyeeffatuu itti
dhaqe. Jarris "koottu nyaadhu" jedhanii teessisani. Innis fiigee dhiqatee maaddii isaaniitti dhiyaatee nyaata eegale.

➬ Otuma hin turiin ammas rakkataan inni lammaffaan dhufee "Warra Manaa" jedhe. Isaanis "noori koottu nyaata
nyaachaa jirra" jedhaniini. Inni garuu, "otuun waanan dhufeef isinitti hin himatin nyaata hin
nyaadhu!" jedheeni.

➬ Isaanis "tole waan dhufte
himadhukaa!" jedhan. Innis "bor ganamatti farda keessan barbaadeeni maaloo naaf ergisuu dandeessuu?" jedhe.

➬ Kana gidduutti namichi dura dhufee otuu dhimma isaa hin himatin nyaatatti gad jedhe sun "maal anisoo farda keessan barbaachan dhufe" jedhe. Isaan "garuu lakki ati durfamteetta". Jedhanii isa lamaffarra dhufeef farda laatani.

➬ WAAN BAATEEF HIN DAGATIN!

Wɑɑn beektɑnii fi dubbistɑn dhɑlootɑɑf dɑbɑrsɑɑ. Wɑliin bɑrɑnnee wɑliis hɑɑ bɑrsiifnu!

➦ Gαℓαтσσмαα!!!
Υєʀσσ Gααʀιι


sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
353 viewsGetu Abera✟
Open / Comment
2021-04-09 09:38:34 HUBADHU!
▬▬▬▬▬▬
➠ Guyyaatti umuriin namaa ni hir'ata garuu namni umuriin isaa hir'achuun kun isa hin yaachisu hin yaadatus. Qabeenyi isaa yoo hir'ate ni rifata. Qabeenyi ni argama kan deebi'ee hin argamne umurii ture.

Mee Sirriitti Dubbisi!
➛ Yoo kubbaa miilaa ilaaluu ta'e daqiiqaa 60 rakkoo hin qabu.
➛ Yoo fiilmii ilaaluu ta'e daqiiqaa 250 rakkoo hin qabu.
➛ Yoo facebook goroggoruu
ta'es sa'aatii 24 rakkoo hin qabu.
➛ Yoo barreeffama waatsaappii ta'e 60 ol dubbisuu danda'a.

● Garuu nama baay'eetti karaa jireenya bara baraa galuuf ittiin of qopheessu shaakaluun, Waaqayyoon kadhachuun, Macaafa Qulqulluu dubbisuun baay'ee itti ulfaata.

● Mee akkuma jireenya foonii kee cimsachuuf fiigdu, jireenya hafuuraatiinis guddachuudhaaf of qopheessi!

"Namummaa foonii cimsuuf of qoqqopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara; nama Waaqayyoo ta'uudhaaf of qoqqopheessuun garuu,wanta baayyeedhaaf nama gargaara; jireenya ammaaf, isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira."
— 1Ximotewos. 4:8

➊. Kaleessa jiraannee dabarree jirra hin deebi'u.
➋. Har'i ni darba; garuu seenaadhaaf ta'a.
➌. Boru itti gahuu keenya hin beeknu.

Anis, atis, isaanis karaa jirra deemutti jirra. Daandii irra adeemnu ammuma irraa jalqabnee bareechinee haa hubannu.

Kanaafuu nama hundumaa waliin nagaa dhaan jiraadhu! Dhiifama namaa godhi! Waaqayyos dhiifama siif godha.

➦ Gαℓαтσσмαα!!!
Υєʀσσ Gααʀιι


sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
565 viewsGetu Abera✟
Open / Comment
2021-04-08 20:27:10 THIS IS THE TIME!!!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➲️ This is the time to succeed!
➲ ️This is the time to inspire!
➲ ️This is the time to think!
➲ ️This is the time to work!
➲ ️This is the time to befriend!
➲ ️This is the time to accomplish!
➲ ️This is the time to enjoy!
➲ ️This is the time to adore!
➲ This is the time to love!
➲ ️This is the time to care!
➲ ️This is the time to dream!
➲ ️This is the time to live a great life! 💬 Getu Abera


sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
1.4K viewsGetu Abera✟
Open / Comment
2021-04-08 11:39:12 ➥ Waan yaaduu qabdu qofa yaaduu yoo dandeesse waan irraanfachuu barbaaddu ni irraanfatta.

➥ Akkasuma yaadolee gadhee hedduu jireenya kee balleessan jalaa miliquu dandeessa!


sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ◈sʜᴀʀᴇ​
@Gaggeessummaa
@Gaggeessummaa
🔺ᴊᴏɪɴ🔺
2.0K viewsGetu Abera✟, edited  
Open / Comment