"🗣جهان برای همه ما آفریده شده" Telegram Channel

"🗣جهان برای همه ما آفریده شده" Telegram Channel

Channel address: @jahankhalegh
Categories:
Language: English
Number Of Subscribers: 508 (Update date: 2021-09-21)
Description from channel

زندگی یافتن یک قالیست نه،همان نقش ونگاری که خودت میخواهی نقشه را اوست که تعیین کرده تودراین بین فقط می بافی نقشه راخوب ببین نکند آخرکارقالی زندگیت رانخرند ❤️ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺪﻫﺪ،ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻻﻧﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ❤️ @zishayan301910 پیشنهادات

Transitions to the channel: 0 ( 216 )
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in