"🗣جهان برای همه ما آفریده شده" Telegram Channel

Logo of telegram channel jahankhalegh — 🗣جهان برای همه ما آفریده شده
286
Logo of telegram channel jahankhalegh — 🗣جهان برای همه ما آفریده شده

"🗣جهان برای همه ما آفریده شده" Telegram Channel

Channel address: @jahankhalegh
Categories: Uncategorized
Language: English
Subscribers: 508 (Update date: 2021-10-18)
Description from channel

زندگی یافتن یک قالیست نه،همان نقش ونگاری که خودت میخواهی نقشه را اوست که تعیین کرده تودراین بین فقط می بافی نقشه راخوب ببین نکند آخرکارقالی زندگیت رانخرند ❤️ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺪﻫﺪ،ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻻﻧﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ❤️ @zishayan301910 پیشنهادات

Comments

You must log in to post a comment.