─ سوپـــر مدلـــی که اسیر یه قــاتل روانــ شده! _ اون.. — — 「TAEKOOK♔ᴀʀᴄʜɪᴠᴇ」

─ سوپـــر مدلـــی که اسیر یه قــاتل روانــ شده!

_ اون.. اونجا نه.. خواهش میکنم.
پسرک همزمان با #لیسیده شدن کک و مک های کم تعداد روی #رونش، بلند نالید و خواهش کرد.
_اون روی #هورنیت رو بیدار میکنه ، نه؟


ᨒ 𖦹≀𝘿𝙖𝙞𝙨𝙮✓
╰─𝘛.𝘮𝘦/𝘏𝘦𝘳𝘦𝘵𝘪𝘤𝘍𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯
مرد ناحیه نرم کشاله رونش رو گاز گرفت و زبونش رو تا شکمش کشید.
_مطمئنم بهترین #فوتوشاتت رو اینجا میشه گرفت. درحالی که #برهنه و نیازمند روی #تخت منی و برای داشتن جایزت #التماس میکنی. بهم نشون بده فلیکس، چقدر میخوایش؟

ᨒ 𖦹≀𝘿𝙖𝙞𝙨𝙮✓
╰─𝘛.𝘮𝘦/𝘏𝘦𝘳𝘦𝘵𝘪𝘤𝘍𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯
پسرک پاهاش رو بهم چسبوند و سینش رو برای تماس بیشتر بالا داد. #شهوت کنترلش رو به دست گرفته بود
_لطفا بهم بدش . اجازه بده #طعمه ی خوبی برات باشم.

ᨒ 𖦹≀𝘿𝙖𝙞𝙨𝙮✓
╰─𝘛.𝘮𝘦/𝘏𝘦𝘳𝘦𝘵𝘪𝘤𝘍𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯
357 views𝘼𝙍𝙀𝙎,, 15:30

Comments

You must log in to post a comment.