اولین نیستیم ولی تلاش میکنیم بهترین باشیم. | Lidocaine

اولین نیستیم ولی تلاش میکنیم بهترین باشیم.