"Paziyletuz | Рәсмий канал" Telegram Channel

Logo of telegram channel paziyletuz — Paziyletuz | Рәсмий канал
2,594
Topics from channel:
Дуа
Кун
Пикирлеў
Ҳикмет
Мағлыўмат
Рәўият
Ҳадис
Tarbiya
Зикир
Жаңалықлар
Аят
Fakt
Мәнили
Уламалар
Ҳақыйқат
Әдеп
Салаўат
Video
Хош
Жума
Қураный
Ўақыя
Mp
Бараьат
Ораза
Ҳәдийс
Рамазан
Намаз
Sora
Оразаның
Xabar
Сүннетке
Қысқа
Рамазанға
Динимизди
Қутлықлаў
Закат
Питир
Рамазанның
Аўыз
Хабарландырыў
Қәлбтен
Қуранда
Марузадан
Пазыйлет
Қәдир
Нөкис
Ҳайыт
سعل
Ҳикметли
Ибрат
Әҳмийетли
Халықаралық
Қабыллаў
Имтиҳан
Нәсият
Интернет
Дуўаның
Таңлаў
Зулҳижжаның
Қурбанлық
Тілек
Жаңалық
Қарақалпақстан
Qurban
Арафа
Тәжўид
Шыпа
Ашура
Премьера
Quran
Викторина
Сораўлар
Жуўаплар
Жеңимпаз
Тиккелей
All tags
Logo of telegram channel paziyletuz — Paziyletuz | Рәсмий канал
Topics from channel:
Дуа
Кун
Пикирлеў
Ҳикмет
Мағлыўмат
Рәўият
Ҳадис
Tarbiya
Зикир
Жаңалықлар
Аят
Fakt
Мәнили
Уламалар
Ҳақыйқат
Әдеп
Салаўат
Video
Хош
Жума
Қураный
Ўақыя
Mp
Бараьат
Ораза
Ҳәдийс
Рамазан
Намаз
Sora
Оразаның
Xabar
Сүннетке
Қысқа
Рамазанға
Динимизди
Қутлықлаў
Закат
Питир
Рамазанның
Аўыз
Хабарландырыў
Қәлбтен
Қуранда
Марузадан
Пазыйлет
Қәдир
Нөкис
Ҳайыт
سعل
Ҳикметли
Ибрат
Әҳмийетли
Халықаралық
Қабыллаў
Имтиҳан
Нәсият
Интернет
Дуўаның
Таңлаў
Зулҳижжаның
Қурбанлық
Тілек
Жаңалық
Қарақалпақстан
Qurban
Арафа
Тәжўид
Шыпа
Ашура
Премьера
Quran
Викторина
Сораўлар
Жуўаплар
Жеңимпаз
Тиккелей
All tags

"Paziyletuz | Рәсмий канал" Telegram Channel

Channel address: @paziyletuz
Categories: Religion
Language: English
Subscribers: 39,772 (Update date: 2021-10-18)
Description from channel

Қарақалпақстан мусылманлары қазыятының рәсмий сайты
https://www.facebook.com/groups/1393604727481912/
https://instagram.com/paziylet.uz?igshid=9ipx3fosdr4e
https://www.youtube.com/channel/UCrMPXuoyl0Wh3wUmka5pxHg

Comments

You must log in to post a comment.The latest Messages

2021-10-16 10:29:42 #сораў_жуўап

Cайлаўларда қатнасыў мүмкин бе?

803-СОРАЎ: Сизлерден бир затты сорамақшыман. ТiкТок социаллық тармағында бир видео кѳрип қалдым. Онда сайлаўда қатнасып даўыс бериўди күпир әмел деген. Сол қаншелли тийкарлы? Сол сайлаўларда қатнасыўға динимизде қалай қаралады? Жуўап ушын алдынан рахмет.

💬ЖУЎАП: Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳим. Сайлаўда қатнасыў күпир ямаса ширк, деген гәплер улыўма негизсиз. Бундай гәп-сѳзди тийкарынан диний илимлерден узақ, шәрий ҳүкимлерге бир тәреплеме қарайтуғын адамлар кѳтерип жүреди. Тийкарынан Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам екинши Ақаба байъатында жетпис адамнан ибарат ансорлар жәмәәтине ѳз ишинен топар баслығын сайлаўды буйырған. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам топар басшыларын ѳзи таңламай, буны сайлаўшыларға қалдырған. Буның менен адамлар ѳзлериниң мәлим жумысларын әмелге асырыў, басшыларға жеткизиў ушын жуўапкер шахсларды ѳзлери таңлаўлы кереклигин үйреткен. Ол алайҳиссалам бул усылды кейинирек те қоллаған. Бул ҳаққында имам Бухарий ѳз “Саҳиҳ”ында ѳз алдына бап ашып, “Адамларға басшы болғанлар ҳаққында” деп атайды ҳәм онда адамлар мәлим жумысларды жоқары баслыққа киши басшылар арқалы ѳз мүрәжаатларын жеткизиўи усынысына тийисли ҳәдисти келтиреди (“Олтин Силсила”, 8-жуз, 7176-ҳәдис).
Соның менен бирге, тарийхта “Хулафойи рошидинлер”диң тѳртеўи де айырықша усылда сайлағаны. Әбиў Бәкир разыяллаҳу анҳуды бир топар мусылманлар сайлаған, кейин қалғанлары оған байъат еткен. Умар разыяллаҳу анҳуды Ҳәзирети Әбиў Бәкир мусылманлардың разылығы менен тайынлаған болса, Усман разыяллаҳу анҳуды Умар разыяллаҳу анҳу тайынлаған он саҳаба сайлаған, кейин мусылманлар оған байъат еткен. Әлий разыяллаҳу анҳу Мадина халқының талабына кѳре халифа болған. Ол қабыллады ҳәм басқалар болса оған байъат еткен.
Сондай екен, мусылман инсан жәмийет мәпи гѳзленген, әдалат ҳәм жақсылық жолында пүткил инсаният пенен шериклик етиўи мүмкин екен. Бул ҳаққында Шайх Юсуф Қарзаўий ҳафизаҳуллаҳ ѳзиниң “Ал-Ислам ўад- демоқратия” атлы мақаласында сондай дейди: “Исламда сайлаўларға гүўалық ретинде қаралады. Яғный, басшылыққа сайланып атырған адамның искерлигине гүўа болыў болып табылады. Тәжрийбеси жоқ адамға тәжирийбели, деп гүўалық берилмейди. Егер тәжирийбели, талапшаң адамға ѳз орнында гүўалық берилмесе, бул гүўалықты жасырыў болып қалады”.

Аллаҳ таала Қураны кәриймде былай деген:
“Ҳақты қорғаған ѳз несийбесин алады. Наҳақлықты қорғаған да ѳз үлесин алады. Аллаҳ ҳәмме иске баҳа бериўши” (Ниса сүреси, 85-аят).
Демек, талабанлар ишинде ең ылайығына, жәмийетте әдалатты орнататуғын адамға даўыс берсе, әлбетте бул жақсы исиниң әжрин алады.
Басқаша айтқанда, егер мусылман адам ҳәр тәрептен ылайық талабанға даўыс берсе, ел-журттың раўажланыўына үлкен үлес қосқан болады. Ең тийкарғысы ақыретте үлкен әжрге ийе болады. Керисинше, итибарсызлық, бийпарқлық ямаса түрли қықыр жоллар менен ылайық емес талабанға даўыс берсе, ақыретте буның ушын жуўап береди. Ўаллаҳу аълам.


Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы пәтиўа комиссиясы.

https://t.me/joinchat/AAAAAEUZPAm6wk-2LZebeQ
3.2K viewsАдмин
Open / Comment
2021-10-16 08:57:02
Picture 1 from Paziyletuz | Рәсмий канал 2021-10-16 08:57:02
#ҳәдис

Пайғамбар алайҳиссалам сапарға шықпақшы болса, Мәдийнада ақырғы киретуғын үйи қызы Фатийма разыяллаҳу анҳаның үйи болар еди ҳәм сапардан қайтса, киретуғын биринши үйи де Фатийма разыяллаҳу анҳаның үйи болар еди.

Қызлардың кеўли нәзик, соған қарамастан әкесине меҳрибан болады. Бундай кеўил ийелериниң ҳаққын биринши орынлаў керек!

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Бизди социаллық тармақларда бақлап барың!

👉 Телеграм| Facebook| Instagram| Youtube

👉 Интернет сайтымыз: paziylet.uz
4.8K viewsАдмин
Open / Comment
2021-10-16 07:21:02
Picture 1 from Paziyletuz | Рәсмий канал 2021-10-16 07:21:02
#ҳәдис

1 ҳәрип ушын 10 саўап

Ибн Масъуд разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады: Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: «Ким Аллаҳтың Китабынан бир ҳәрип оқыса, оған бир саўап жазылады, жазылғанда да он есе етип жазылады. «Әлиф ләм мим» бир ҳәрип демеймен. Ал, «Әлиф» бир ҳәрип, «Ләм» бир ҳәрип, «Мим» бир ҳәрип», – деди.
Имам Термизий рәўияты.

Егер Қураны кәриймдеги ҳәриплердиң саны шама менен 340740 дана деп алсақ ҳәм оны 10 ға көбейтсек, нәтийже 3407400 болады.
Егер бизлер ҳәр айда Қуранды бир мәрте хатм етип барсақ, онда Аллаҳтың инаяты менен бир жылда 40888800 дана саўапқа!


👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Бизди социаллық тармақларда бақлап барың!

👉 Телеграм| Facebook| Instagram| Youtube

👉 Интернет сайтымыз: paziylet.uz
5.9K viewsАдмин
Open / Comment
2021-10-16 05:53:02
Picture 1 from Paziyletuz | Рәсмий канал 2021-10-16 05:53:02
#ҳәдис

Әбиў Ҳурайра разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады:
«Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам:
«Балаларыңызға әдеп бериң ҳәм әдеплерин шырайлы қылың», деген».

Иймам Мүслим рәўият қылған.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Бизди социаллық тармақларда бақлап барың!

👉 Телеграм| Facebook| Instagram| Youtube

👉 Интернет сайтымыз: paziylet.uz
6.6K viewsАдмин
Open / Comment
2021-10-16 05:12:02
Picture 1 from Paziyletuz | Рәсмий канал 2021-10-16 05:12:02
#дуўа #тилек

Қайырлы таң әзизлер!

🌺 Ояндыңыз, төрт мүшеңиз саў. Демек, Аллаҳ бахытлы инсанлар қатарында қылыпты…

🌺 Ырысқыңызды да алдыңыз, демек, және бахытлысыз…

🌺 Перзентлериңиз, шаңарағыңыз әтирапыңызда, демек, және де бахытлысыз…

❗️Бүгинги күнлик режелериңизди дүздиңиз. Нийетиңиз: ҳадал-пәк кәсип қылыў, ата-анаңыздың дуўасын алыў, олар ҳаққына дуўа қылыў, инсанларға жақсылық қылыў, мүтәжлерге жәрдем қолын созыў, досларыңызға жақсы тилеклериңизди билдириў, болсын.
Жақсылықтың шегарасы жоқ.

❗️Жаманлықлардан сақланың: кеўилди аўыртпаң, ренжитпең, дос-яран менен байланысты үзбең, ағайин-туўғанлар менен қатнасықты жоқ қылмаң, ғәзепленбең, басқаларға даўсыңызды көтермең, жалған сөйлемең, ғийбат қылмаң, жаман гүманнан сақланың, биреўдиң ҳаққына қыянет етпең, ҳарам луқмаға қол созбаң, шекпең, ишпең, жәмийет ҳәм әтирапыңыздағыларға зыян жеткермең…

🌺 Бүгинди күнлериңиз ишиндеги ең жақсы күнлерден болыўын сорап қаламыз.


👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEUZPAm6wk-2LZebeQ
7.9K viewsАдмин
Open / Comment
2021-10-16 04:57:01
Picture 1 from Paziyletuz | Рәсмий канал 2021-10-16 04:57:01
#дуўа

Азанда ҳәм кешқурын оқылатуғын дуўа

Әбиў Ҳурайра разияллаҳу анҳудан рәўият қылынады:
Әбиў Бакр Сыддық разияллаҳу анҳу: «Ҳәй Аллаҳтың Расули, маған бир кәлийма үйретиң, оны азанда ҳәм кешқурын айтып жүрейин», дегенинде, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам былай деди:
«Ерте таңда, кеш киргенде ҳәм орныңа жатқаныңда «Аллоҳумма фәәтирос сәмәўәти ўәл ард, аалиймәл ғойби ўәш шәҳәда, Робба кулли шай`ин ўә мәлийкәҳ. Әшҳаду әләә иләәҳә иллә әнтә, әўузу бикә мин шәрри нәфсий ўә шәрриш шайтоны ўә ширкиҳ», деп айт», деди.

Мәниси: Эй жер ҳәм аспанды бар қылған, жоқты да, барды да билиўши, ҳәр бир нәрсениң Пәрўардигары ҳәм патшасы болған Аллаҳым! Гүўалық беремен, Сеннен басқа иләҳ жоқ. Нәпсимниң жаманлығынан, шайтанның жаманлығы ҳәм ширкинен Өзиңнен пана сорайман.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Бизди социаллық тармақларда бақлап барың!

👉 Телеграм| Facebook| Instagram| Youtube

👉 Интернет сайтымыз: paziylet.uz
6.4K viewsАдмин
Open / Comment
2021-10-16 04:42:02
Picture 1 from Paziyletuz | Рәсмий канал 2021-10-16 04:42:02
Ассаламу алайкум!

Бүгин ҳәптениң шемби күни

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

Шемби күниңиз қайырлы болсын!

16-Октябрь 2021
9-Робиъул әўўәл 1443


🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Аллаҳ таала бүгинги күниңизди тынышлық ҳәм аманлықта, жақсы кейпиятта, саўаплы әмеллер менен толы болып өтиўин сизге несип етсин!


👉 Телеграм| Facebook| Instagram| Youtube

👉 Интернет сайтымыз: paziylet.uz
8.2K viewsАдмин
Open / Comment
2021-10-15 19:30:12
Picture 1 from Paziyletuz | Рәсмий канал 2021-10-15 19:30:12
#намаз_ўақытлары

Нөкис ўақты менен 16-Октябрь күнги намаз ўақытлары

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Бизди социаллық тармақларда бақлап барың!

Telegram | Facebook | Instagram | Youtube

👉 Интернет сайтымыз: paziylet.uz
9.6K viewsᴀᴅᴍɪɴ
Open / Comment
2021-10-15 19:01:41
Picture 1 from Paziyletuz | Рәсмий канал 2021-10-15 19:01:41
УЙҚЫДАН АЛДЫН ҚЫЛЫНАТУҒЫН ИСЛЕР

Нәбий саллаллаҳу алайҳи ўа саллам айтты: "Ким таҳарат пенен уйқласа, оның басында бир периште түнейди. Ол түнде оянса: Аллаҳим, оның гүналарын кешир, себеби ол, таҳарат пенен уйқлады, дейди".

Айша разыяллаҳу анҳа айтады: «Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам ҳәр күни түнде өз орнына жатса, еки алақанын бир қосып, оған дем салатуғын еди. Оған «Қул ҳуўәллооҳу аҳад»ты, «Қул әъуўзу бироббил фалақ»ты, «Қул әъуўзу биробин-нәәс»ты оқып, еки алақанына дем салғаннан кейин, денесиниң қол жететуғын жериниң ҳәммесине сүртетуғын еди. Басынан, жүзинен ҳәм алдынғы тәрепинен баслайтуғын еди. Усындай тәризде үш мәрте ислейтуғын еди».

Ибн Умар разыяллаҳу анҳу айтады:
«Ким төсекке жатқанында Аллаҳты зикир етсе, кейин усы ҳалатта уйқлап қалса, ол оянаман дегенше зикир қылыўшы деп жазылады».

Қайырлы түн әзизлер!

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Бизди социаллық тармақларда бақлап барың!

👉 Телеграм| Facebook| Instagram| Youtube

👉 Интернет сайтымыз: paziylet.uz
10.2K viewsАдмин
Open / Comment