Get Mystery Box with random crypto!

هرچند که هرگز نرسیدم به وصالت عمری که حرامِ تو شد ای عشق، حلال | | یادداشت روزانه |

هرچند که هرگز نرسیدم به وصالت
عمری که حرامِ تو شد ای عشق، حلالت

پرسیدی‌ام از عشق و جوابی نشنیدی
بشنو که سزاوارِ سکوت است، سؤالت

یک‌بار به اصرارِ تو عاشق شدم ای دل
این‌بار اگر اصرار کنی، وای به حالت

#فاضل_نظری

@Yad_dasht