Get Mystery Box with random crypto!

برای قلبم چه طرحی بریزم تا عاشقت نباشد؟ لبانم را چه بیاموزم که | | یادداشت روزانه |

برای قلبم چه طرحی بریزم
تا عاشقت نباشد؟
لبانم را چه بیاموزم
که تو را نبوسد
و طاقتم را
که دندان بر جگر بگذارد؟
به شعرم چه بگویم
که منتظرم باشد تا بعد؟
و حال آنکه روزی که تو را نبینم
بی نهایت است...

#نزار_قبانی

@Yad_dasht