√ هـــشدار: - من تو رو قبلنم #لخت ㄍبا یه ویوی بهتر دیدم! — — 「TAEKOOK♔ᴀʀᴄʜɪᴠᴇ」

√ هـــشدار: دارای صحــنه های اروتــیکゑ بــی دی اس امゑ اســماتゑ کیــنکゑ

- پاهاتو بازتر ヤ کن!
پسر با دستور #دامش بیشتر روی کانتر اشپزخونه خم شد ᰅو پاهای #لرزونش رو بازتر کرد. لباس زیرش پایین کشیده شد و ضربه ی محکمی به باسن #برهنش زده شد.
- من تو رو قبلنم #لخت ㄍبا یه ویوی بهتر دیدم!
پاهای لرزونش دیگه توانایی نگهداری بدنش رو نداشت و اگه دستهای قدرتمند مرد بدن #ظریفش こ رو محکم نگه نداشته بود حتما سقوط میکرد. گونه هاش از #خجالت ゆقرمز شده بود و سکسکه میکرد.
- از خجالت کشیدنت خیلی خوشم میاد! از اینکه با اینکه #خجالت ん میکشی باز مثل یه #هرزه دیکمو を میخوای بیشتر خوشم میاد!


╭─␥𝑺𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑪𝒐𝒄𝒌 𓂃᮫៹
╰─────␥𝘽𝘿𝙎𝙈 ␥𝙁𝙐𝙇𝙇 𝙎𝙢𝙪𝙩 𓂅
361 views𝘼𝙍𝙀𝙎,, 15:30

Comments

You must log in to post a comment.